Phát tri?n ph?n m?m d?ch v?

Thi?t k? - tu v?n, xây d?ng ph?n m?m, c?ng thông tin chính, website cho các co quan, doanh nghi?p v?các t? ch?c c?nhân...

picture

Tu v?n - thi?t k? h? th?ng CNTT

Tu v?n, thi?t k?, thi công các công tŕnh thu?c linh v?c công ngh? thông tin & Vi?n thông.

picture

Đào t?o CNTT, cho thu?thi?t b? d?o t?o, pḥng h?c

Đào t?o phát tri?n ngu?n nhân l?c công ngh? thông tin c?a t?nh.

picture