• Tư vấn Công nghệ thông tin: Giải pháp, dự án, quản lý, sử dụng CNTT&TT
  • Kinh doanh và phân phối sản phẩm CNTT&TT: Phân phối sản phẩm CNTT&TT; Bảo hành bảo trì sản phẩm CNTT&TT.
  • Cho thuê, chia sẻ tài nguyên CNTT: Trung tâm dữ liệu; Điện toán đám mây; Cho thuê phần cứng, phần mềm, tích hợp cơ sở dữ liệu.
  • Kinh doanh và phân phối phần mềm: Gia công và sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng; Cung cấp phân phối phần mềm bản quyền; Nghiên cứu phát triển phần mềm; Chuyển giao công nghệ phần mềm; Cài đặt, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm.
  • Nội dung thông tin số: Nhập, cập nhật, sử lý thông tin dữ liệu số; Số hóa các văn bản, tài liệu, ấn phẩm, tác phẩm có bản quyền.
  • An toàn, bảo mật thông tin: Phân phối, triển khai giải pháp, sản phẩm an toàn, bảo mật thông tin; Thiết kế, phát triển, xây dựng giải pháp, sản phẩm an toàn, bảo mật thông tin; Duy trì, vận hành, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; Kiểm tra, đánh giá an toàn, bảo mật thông tin; Chứng thực chữ ký số, chữ ký điện tử.
  • Giám sát, thi công các công trình CNTT, Truyền thông
  • Quản lý, vận hành, duy trì hệ thống CNTT; Kiểm thử sản phẩm CNTT.