LỊCH SỬ THÀNH LẬP TRUNG TÂM CNTT & TT LÀO CAI

Tên đầy đủ: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lào Cai

Tên viết tắt: Trung tâm CNTT & TT Lào Cai

Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo – P. Nam Cường – TP Lào Cai – tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3841286                   Fax:  0214.3841286

Email: contact-lcit@laocai.gov.vn     Website: http://www.lcit.vn

Giám đốc Trung tâm: Thạc sỹ Nguyễn Hồng Quang

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lào Cai được thành lập theo Quyết định số 418/QĐ-UB ngày 17/12/2001 của UBND tỉnh Lào Cai. Được kiện toàn theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Lào Cai Về việc kiện toàn, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và chuyển đổi cơ chế tài chính sang đơn vị đảm bảo chi thường xuyên của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Vị trí: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào Cai (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo hoàn toàn kinh phí hoạt động thường xuyên (từ năm 2019) trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; Trung tâm có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu, mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm: Đặt tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Chức năng: Tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, được giao đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ có thu khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRUNG TÂM CNTT&TT LÀO CAI

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRUNG TÂM CNTT&TT LÀO CAI

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM

1.   CHỨC NĂNG

 • Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của Pháp luật.
 • Trung tâm CNTT&TT Lào Cai tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 • Trung tâm được giao đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Pháp luật.
 • Thực hiện các dịch vụ có thu khác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

2.   NHIỆM VỤ 

 • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông:
 • Đề xuất với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; nghiên cứu, khảo sát, điều tra hiện trạng, đánh giá, dự báo xu hướng phát triển trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tham gia xây dựng các định hướng quy hoạch, chiến lược phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.
 • Tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông các giải pháp về kỹ thuật, công nghệ, nguồn lực đế tư vấn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, khai thác, thu hút đầu tư và ứng dụng có hiệu quả cơ sở kỹ thuật về hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Tổ chức tham mưu, đề xuất, nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và thực hiện chương trình, công trình, đề tài, đề án, nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, áp dụng khoa học kỳ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyên điện tử, cải cách hành chính, đô thị thông minh, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và đơn đặt hảng của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Triển khai, quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng Trung tâm mạng thông tin/ Trung tâm điều hành đô thị thông minh, kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông của tỉnh.
 • Tổ chức, quản lý, vận hành các ứng dụng, tài nguyên, cơ sở dữ liệu, sổ hóa dữ liệu dùng chung tại Trung tâm mạng thông tin của tỉnh.
 • Đầu mối điều phối các hoạt động đánh giá an toàn thông tin, ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống, dịclì vụ công nghệ thông tin thuộc hệ thống Chính quyền điện tử.
  • Thực hiện các nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
  • Thực hiện các nhiệm vụ quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị, tố chức khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Tổ chức hoặc hợp đồng với các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sừ dụng ngân sách lĩnh vực thông tin vả truyền thông do nhà nước đặt hàng.
  • Tổ chức đào tạo, bồi dường, tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông; đào tạo, tập huấn về chữ ký số, an toàn thông tin, mã nguồn mở, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các đơn vị trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
  • Tổ chức thực hiện các dịch vụ khác
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông và truyền thông, bao gồm: khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế thi công và dự toán, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công, giám sát và đánh giá đầu tư, lập kế hoạch và dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
 • Cung cấp các dịch vụ thẩm tra; giám sát; kiểm thử; kiểm định, định giá; duy tu, bào trì, bảo dưỡng; thi công xày lắp; xây dựng phần mềm; số hóa, lưu trữ dữ liệu; cho thuê hạ tầng, ứng dụng.
 • Tham gia đấu thầu các dự án trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, tham gia đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.
 • Tổ chức các hoạt động, dịch vụ truyền thông, sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm; các hoạt động truyền thông đa phương tiện, truyền thông mạng xã hội; các hoạt động giao dịch sản phẩm, xúc tiến đầu tư về công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Được liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh đầu tư với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến chức năng nhiệm vụ nhằm tạo thêm các nguồn thu khác để phát triển sự nghiệp theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.
  • Quản lý, sử dụng biên chế, đội ngũ công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh.
  • Các nhiệm vụ công ích phục vụ nhà nước Trung tâm đang thực hiện
 • Vận hành, đảm bảo hệ thống Trung tâm mạng thông tin của tỉnh hoạt động ổn định thường xuyên liên tục 24/7 và an toàn trên mạng Internet. Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng mạng LAN thông tin các trụ sở Hợp khối; hạ tầng mạng đường trục (MAN) kết nối các trụ sở Hợp khối; hạ tầng mạng cáp quang (WAN) kết nối các cơ quan thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; hạ tầng Trung tâm mạng thông tin của tỉnh.
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho các Sở, Ban, Ngành trong việc triển khai tác nghiệp đối với các ứng dụng dùng chung theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh như: Cổng thông tin điện tử; phần mềm hồ sơ công việc; phần mềm dịch vụ hành chính công.
 • Vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống giao ban trực tuyến khối Chính quyền tỉnh; hỗ trợ kỹ thuật hệ thống giao ban trực tuyến khối Đảng.
 • Vận hành, hỗ trợ các đơn vị triển khai các ứng dụng dùng chung do tỉnh đầu tư được cài đặt trên trung tâm mạng thông tin của tỉnh: Hệ thống Cổng thông tin Tỉnh ủy; hệ thống thư điện tử; trang công báo của tỉnh; Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; Phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, Cổng thông tin đối ngoại, Hệ thống tên miền laocai.gov.vn.
 • Đầu mối điều phối các hoạt động ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng trong các CQNN trên địa bàn tỉnh; Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT thuộc hệ thống Chính quyền điện tử; Đánh giá an toàn thông tin mạng trong các CQNN trên địa bàn tỉnh.
 • Quản lý, lưu trữ Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu dùng chung tại Trung tâm mạng thông tin của tỉnh: Cơ sở dữ liệu người dùng (AD) tỉnh Lào Cai; Cơ sở dữ liệu Cổng thông tin Tỉnh ủy; Cơ sở dữ liệu thư điện tử tỉnh; Cơ sở dữ liệu Hồ sơ cán bộ công chức; Cơ sở dữ liệu Công báo; Cơ sở dữ liệu số hóa lưu trữ; Cơ sở dữ liệu Giấy phép lái xe; Cơ sở dữ liệu hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử cho các cơ sở và các dòng sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh Lào CaiCơ sở dữ liệu chi cục kiểm lâm, Cơ sở dữ liệu tài sản hạ tầng kỹ thuật Ban ODA Lào Cai, Cơ sở dữ liệu Ứng phó sự cố hóa chất của Sở công thương, Cơ sở dữ liệu tỉnh đoàn tỉnh đoàn. Cơ sở dữ liệu đoàn khối các cơ quan
 • Đào tạo và liên kết với các trung tâm đào tạo trong nước để phối hợp triển khai các chương trình đào tạo phục vụ cho sự phát triển nguồn nhân lực CNTT trong và ngoài tỉnh. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp tin học văn phòng, tin học ứng dụng và các lớp tin học cơ bản theo yêu cầu đặc thù của từng đơn vị. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về đảm bảo an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách, phụ trách CNTT trong các CQNN trên địa bàn tỉnh; Đào tạo sử dụng chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức các CQNN trên địa bàn tỉnh; Đào tạo, cấp chứng chỉ chuẩn hóa kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức các CQNN trên địa bàn tỉnh.

3.     ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM

 • Nhân lực

Với mục tiêu góp phần phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Khu vực phía Bắc nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Đội ngũ cán bộ của Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Lào Cai được đào tạo chuyên nghiệp về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Đến với Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Lào Cai, khách hàng sẽ luôn nhận được sự quan tâm tận tình, chu đáo và sẽ hài lòng với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật sáng tạo, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm…

Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Lào Cai luôn phát triển và hoàn thiện bản thân dựa trên ba tiêu chí:

 • Kỹ năng chuyên môn,
 • Tác phong chuyên nghiệp
 • Thái độ chuyên cần

Tinh thần của chúng tôi là hỗ trợ kết hợp thành công và sự sáng tạo, cống hiến để làm việc, và tạo ra một nền tảng phát triển bền vững mang lại hiệu quả và sự thuận tiện cho khách hàng. Cam kết của chúng tôi là tiếp tục cung cấp chất lượng cao nhất cho khách hàng của chúng tôi.

 • Danh sách cán bộ Trung tâm
SttHọ và tênChức danhTrình độChuyên môn đào tạoChứng chỉ
IBan lãnh đạo
1Nguyễn Hồng QuangGiám ĐốcThạc sỹQL thông tinĐấu thầu, QL Dự án
2Phạm Văn DũngP.Giám đốcCử nhânCNTTĐấu thầu, Quản trị hệ thống
3Nguyễn Thắng NghĩaP. Giám đốcKỹ sưQL thông tinQL4 Dự án, CCNA
IIPhòng Hành chính tổng hợp
4Đặng Thị ThuýPhó phòngCử nhânTài chính – Kế toán 
5Nguyễn Việt HàCán bộCử nhânVăn thư – Lưu trữ 
6Nguyễn Hải VinhCán bộKỹ sưCNTT 
IIIPhòng Đào tạo và Truyền thông
7Phan Tiến DũngTrưởng phòngCử nhânQuản trị kinh doanhTin học nâng cao theo chuẩn 03
8Tưởng Thị Lan HươngPhó phòngCử nhânCNTTTin học nâng cao theo chuẩn 03
9Hồ  Minh HiềnCán bộCử nhânCNTTTin học nâng cao theo chuẩn 03
10Đoàn Thu ThủyCán bộCử nhânCNTTTin học nâng cao theo chuẩn 03
IVPhòng Tích hợp hệ thống
11Hoàng Văn QuangTrưởng phòngCử nhânCNTTĐấu thầu, Chỉ huy trưởng công trình
12Vũ Đức HiếuCán bộKỹ sưĐTVTLinux14, Openoffice14
13Lê Duy LongCán bộCử nhânCNTT 
14Đặng Quyết ThắngCán bộCử nhânĐTVT 
15Phạm Hoàng CườngCán bộKỹ sưCNTTGiám sát CNTT
16Trần Xuân PhongCán bộKỹ sưCNTT 
VPhòng Tư vấn và Dịch vụ
17Hà Thị Xuân ThủyPhụ trách phòngKỹ sưCNTTLập dự toán CNTT
18Hà Tuyết NhungCán bộKỹ sưTin học quản lýLập dự toán CNTT
19Khổng Văn ThắngCán bộKỹ sưĐTVT 
20Trịnh Đức ThọCán bộKỹ sưCNTTGiám sát CNTT
VIPhòng Phát triển Phần mềm
21Tạ Tuấn VũPhụ trách phòngKỹ sưCNTT 
22Nguyễn Bảo TrungCán bộKỹ sưCNTT 
23Phạm Công NghĩaCán bộKỹ sưCNTTGiám sát, Quản trị hệ thống
24Phạm Văn TrườngCán bộKỹ sưCNTT